BELT and the parameters need to know

BELT and the parameters need to know

 

 • The belt is one of the actuators and is currently widely used in industry and life. There are many different types of belts: ladder wire, pinion wire, FM wire, round cable, flat plate. ..

  BELT AND THE NECESSARY PARAMETERS

  The belt is one of the actuators and is currently widely used in industry and life. There are many different types of belts: elevator belt, pinion belt, FM belt, round belt, flat belt.…

  WHAT IS THE BELT USED FOR?

  The belt is one of the actuators and is currently widely used in industry and life.

  Transmission belts are classified into three main categories:

   • Elevator belts ( V-belt)
   • Pinion belt (Timing Belt)
   • Flat belt
   • V-elevator belt is popular, has international specifications and standards. The common types in Vietnam market today are FM A, B, C, D with dimensions and widths corresponding to 10,13,17,22,32,38 (can also be in 3/8 inch, 1 / 2.21 / 32.7 / 8.1-1 / 4.1-1/2). The values are familiar with repairing and installing machines, as well as skilled workers. And with TAKA - YAMATACHI belt, there are all types and sizes as standard.

  Standard belt plate is B = 17, circumference (depending on the company, you can get the inner size in Li, the outer size La, the average size Ld) = 75 (75x25.4) mm.

  Currently, there are many new types of belts: SPZ, SPA, SPB, SPC (this type use circumference in mm - SPB 2000, circumference 2000mm) 3V, 5V, 8V (in inches - 5V 1000, perimeter 100x25 .4 inches = 2540mm)

  • For example: For B and SPB type, belt plate are still 17 mm but the height of B = 10mm of SPB = 13mm

  Currently, many companies apply new generation materials to increase durability and performance. For example, YAMATACHI C TOOTH is using IPDM material which is one of the modern materials being applied in belt technology.

  Designs depending on the application also have suitable dimension and structure. For example: high speed, high temperature, specialized vibration transmitters, belts attached to each other…

  BELT CLASSIFICATION

  • Depending on the type of belt and symbol, they are calculated in inches and mm.
  • Belts which are calculated in (Inch): belt (M, K, A, B, C, D, E) , (3V, 5V, 8V).
  • Belt (M, K, A, B, C, D, E), reading method: belt name + circumference (inch).
  • Industrial belts for greater performance (3V, 5V, 8V) … reading method: belt name + 10x circumference (inch)
  • Belts which are calculated in (mm): (SPXZ, SPA, SPB, SPC), (M, K, A, B, C, D, E) reading method: belt name + circumference (mm).
  • Symbols on the elevator belt (V-belt) depending on brands and certain standards but will still conform to international standards. Reading method: belt name + number. For example: A62, B79…

  PARAMETERS TO CALCULATE WHEN SELECTING BELTS

  Currently, when going into use, due to time, the code written on the belt is blurred and cannot see clearly the parameters of the belt. Besides, the working condition of the machine cannot be stopped to measure the circumference of the belt or see the parameters. Therefore technical employee need to know how to calculate the belt size to calculate when needed.

  In which:

  • L is the length of the belt
  • A is the distance of 2 center point between 2 pulley
  • D1 is the diameter of pulley 1
  • D2 is the diameter of pulley 2
  • Applying a formula, we will calculate the length of the belt, thus calculating the size in inches = L9inch) = L (mm)x25.4
  • When the length of the belt is measured, the width should be measured after that to determine the belt type
  From the above results we can find out the parameters of the needed belt type when using, Hopefully with this simp
 • BELT DÙNG ĐỂ LÀM GÌ??
 • Dây curoa là một trong những thiết bị truyền động và hiện đang được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp và đời sống.
 • Dây curoa truyền động được phân làm 3 loại chính :
  • Dây curoa thang ( V-belt)
  • Dây curoa răng (Timing Belt)
  • Dây curoa dẹt ( Flat belt)
  • Dây đai than V- belt là loại dây phỗ biến, có các thông số và tiêu chuẩn quốc tế . Các loại thông dụng ở thị trường việt nam hiện nay là FM A,B,C,D với kích thước và bề rộng tương ứng 10,13,17,22,32,38 ( cũng có thể theo hệ inch 3/8,1/2,21/32,7/8,1-1/4,1-1/2) . Những giá trị quen thuộc với sửa chửa và lắp đặt máy, thợ lành nghề. Và với dây TAKA – YAMATACHI hiện tại đang có đầy đủ tất cả các chủng loại cũng như kích thước theo tiêu chuẩn.
 • Bản đai tiêu chuẩn là B=17, chu vi ( tuỳ tuần hãng có thể lấy kích thước trong Li, kích thước ngoài La, kích thước trung bình Ld) =75(75x25.4)mm.

 

 • Hiện nay, có nhiều chủng loại dây curoa mới : SPZ,SPA,SPB,SPC (loại này chu vi tính bằng mm – SPB 2000, chu vi 2000mm) 3V,5V,8V ( tính theo inch – 5V 1000, chu vi 100x25.4 iches = 2540mm)
 • Ví dụ : bản B  SPB về bản thang vẫn là 17 mm nhưng chiều cao B= 10mm chiều cao của SPB = 13mm
 • Hiện nay có nhiều hãng áp dụng nguyên liệu thế hệ mới nhằm tăng độ bền cũng như hiệu suất cho dây . VD: YAMATACHI C RĂNG đang sử dụng chất liệu IPDM là 1 trong những chất liệu hiện đại đang được áp dung nhiều trong công nghệ chế tạo dây curoa.
 • Các thiét kế tuỳ thuộc vào từng ứng dụng cũng có kích thuớc cấu tạo đặc biệt phù hợp . VD : tốc độ cao , nhiệt độ cao , các bộ truyền chuyên rung động , các loại dây đai gắn liền lưung với nhau …)

PHÂN LOẠI DÂY CUROA

 • Tuỳ theo từng loại dây đai và ký hiệu được tính theo hệ inch và hệ mm.
 • Dây curoa tính theo hệ ( Inch) : dây curoa ( M,K,A,B,C,D,E) , ( 3V,5V,8V).
 • Dây curoa ( M,K,A,B,C,D,E) , cách đọc : Tên dây đai + chu vi ( inch).
 • Dây curoa công nghiệp cho hiệu năng lớn hơn ( 3V,5V,8V) … đọc : Tên dây + 10x chu vi ( inch)
 • Dây curoa tính theo hệ (mm) : ( SPXZ,SPA,SPB,SPC), (M,K,A,B,C,D,E) cách đọc : Tên dây + chu vi (mm).
 • Ký hiệu trên dây curoa thang (V-belt) tuỳ theo hãng và tiêu chuẩn nhất định những vẫn sẽ phù hợp tiêu chuẩn quốc tế . gọi tên : chữ + số. VD : A62, B79….
 • CÁC THÔNG SỐ CẦN TÍNH TOÁN KHI LỰA CHỌN DÂY CUROA
 • Hiện nay, khi đi vào sử dụng do thời gian nên mã ghi trên dây curoa bị mờ không nhìn rõ được thông số của dây. Bên cạnh đó điều kiện làm vệc của máy móc không thể dừng lại để đo chu vi dây curoa hay nhìn thông số được . do đó người làm kỹ thuật cần phải có cách tính kích thước dây curoa để tính khi cần thiết.

 • Trong đó :
 • L kaf chiều dài của dây curoa
 • A là khoảng cách của tâm 2 puly
 • D1 là dường kính của puly 1
 • D2 là đường kính của puly 2
 • Áp dụng công thức ta sẽ tính được chiều dài của day curoa từ đó suy ra kích thước theo hệ inch = L9inch)=L(mm)x25.4
 • Khi có chiều dài của dây curoa ta sẽ đo chiều rộng của bản dây để xác định loại dây
 • Từ những kết quả trên ta có thể tìm ra được thông số của loại dây cần thiết khi sử dụng , Hi vọng với cách tính đơn giản này sẽ giúp được mọi ngừoi trong những trường hợp cần thiết.